Site icon

Poslanie

Poslaním Inštitútu Mateja Bela je rozšíriť víziu občianskeho Slovenska, dosiahnuť jej rozvoj a popularizáciu pomocou vedeckých, vzdelávacích a politických nástrojov. Naše princípy sú nasledovné:

Občianske Slovensko. Našim cieľom je chrániť a podporiť občiansku rovnosť a spoluprácu. Veríme, že otvorenosť, čestnosť, súdržnosť, zodpovednosť a tolerancia sú tie základné hodnoty, ktoré umožňujú integráciu spoločnosti a dosahovanie spoločných cieľov. Naša vízia je, aby Slovensko bolo krajinou, kde čo najväčší počet občanov žije v istote a má rovnaké šance bez rozdielu národnosti, pohlavia, veku, náboženského vyznania, polohy a veľkosti bydliska, sexuálnej orientácie a prípadného telesného hendikepu.

Sloboda jednotlivca a sila komunity. Myslíme si, že tieto dva základné princípy nie sú protichodné. Práve naopak, navzájom sa posilňujú: sila komunity je postavená na dobrovoľnej práci jednotlivcov a na súdržnosti. Slobodu jednotlivca môžu zabezpečiť len silné spoločenstvá a solidarita.

Jednota v rozmanitosti. Zvláštnu pozornosť venujeme podpore spolupráci a vzájomnej tolerancie medzi Maďarmi, Slovákmi, Rómami, Rusínmi, Ukrajincami a inými národnostnými spoločenstvami. Dejiny 20. storočia sú dejinami národnostných bojov a sporov: toto storočie musí byť o inom. Žijeme v rozmanitej krajine a myslíme si, že Slovensko bude silné práve vtedy, keď sa všetci občania v ňom budú cítiť doma. Veríme v silu multikulturalizmu: v tom, že občania rôznych komunít nesmú byť oddelení, ale naopak, spojení.

Demokracia. Sme presvedčení, že demokracia je jedinou cestou vpred. Len demokracia vie garantovať slobodu a bezpečnosť nás všetkých, naše základné práva, aj keď jej fungovanie nie je ideálne. Podľa nášho názoru musíme pracovať na tom, ako ju robiť lepšie, a nie na tom, za čo ju treba zameniť. Budeme sa snažiť o to, aby sme poskytli odpovede na výzvy, ktoré pred nás stavia zmenená politická situácia.

Európska orientácia. Sme presvedčení o tom, že spoločná a občianska Európa je našou budúcnosťou. Jedným z najpozitívnejších momentov v novodobej histórii Slovenska bol vstup do EÚ a členstvo v eurozóne. Chceme byť účastní na ochrane a rozvíjaní našich spoločných európskych hodnôt. Hlásime sa k myšlienke hospodárskej integrácie Európskej únie.

Stredoeurópska orientácia. Považujeme za dôležité, že nie sme len Európania, ale aj Stredoeurópania. Naša spoločná minulosť a aktuality týchto dní z nás robia prirodzených partnerov. Kladieme dôraz na regionálnu spoluprácu, na hľadanie riešení a vypracovanie analýz so zahraničnými partnermi o problémoch, ktoré majú vplyv na celý región.

Exit mobile version