Atlas rozmanitosti Zamaguria

Inštitút Mateja Bela realizoval od augusta 2021 terénny výskum s názvom Atlas rozmanitosti Zamaguria. Cieľom výskumu bolo zmapovať aktuálny stav goralských a rusínskych komunít vo vybranom širšom regióne Zamaguria.

Územie na sever od Spišskej Magury až po hranice s Poľskom sme z dôvodu zachovania kompaktnosti lokálnej goralskej a rusínskej komunity rozšírili o všetky goralské a rusínske obce okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa. Terénny prieskum bol zacielený na 75 obcí.

Zameriavali sme sa na témy ako je etnická identita obce, odhadované percento obyvateľov rozumejúcich jazyku a odhadované percento obyvateľov používajúcich jazyk (obe tieto otázky sme sa pýtali separátne pre deti a dospelé obyvateľstvo), odhadovaný podiel príslušníkov ostatných etnografických skupín, prítomnosť kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, známych rodákov z obce, pamätihodností, živej kultúry, etnickej skladby susedných obcí a demografické údaje. Primárnymi respondentmi boli ľudia z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života daných miest a obcí. Zber údajov realizoval výskumný pracovník, ktorý pochádza zo skúmaného regiónu a pozná miestne pomery.

Databázu, ako aj sprievodnú publikáciu nájdete na tejto stránke.