Aktuálne aktivity RRT

24. februára 2022 sme vyhlásili Výzvu na vypracovanie abstraktov príspevkov do pripravovanej Ročenky regionálneho rozvoja 22.

Cieľom publikácie je informovať o výzvach a aktivitách v regionálnom rozvoji v minulom roku a formulovať odporúčania a priority pre nasledujúce roky, a tým napĺňať misiu RRT! – vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity a pripraviť návrh reformy regionálnej politiky na Slovensku.

Ročenka 22 nadväzuje na predchádzajúcu Ročenku 21, ktorá je dostupná elektronicky a v kníhkupectvách.

15. februára 2022 sme uzavreli Výzvu na vypracovanie abstraktov príspevkov do pripravovanej publikácie Kniha o NRO. Na výzvu reagovalo 12 autorov. V súčasnosti vedecká rada publikácie posudzuje jednotlivé abstrakty.

14. januára vyšla kniha K problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí, do ktorej sme prispeli kapitolou Chudobné regióny.

30. decembra 2021 sme publikovali Ročenku regionálneho rozvoja 2021. Ročenka obsahuje desať príspevkov dvanástich autorov na témy regionálneho rozvoja. Jej editormi sú Anton Marcinčin z RRT a Jakub Csabay z Cambridge University. Ročenka 21 je dostupná elektronicky a v kníhkupectvách.

23. decembra 2021 sme vyhlásili Výzvu na vypracovanie abstraktov príspevkov do pripravovanej Knihy o NRO.

Cieľom publikácie je poskytnúť analýzu zaostávajúcich území, vrátane ich histórie, zhodnotiť klady a zápory implementácie zákona o podpore NRO v rokoch 2016-2021, poukázať na medzinárodné skúsenosti a formulovať odporúčania pre nový zákon pre podporu zaostávajúcich území.

Publikácia nadväzuje na Analýzu programu podpory 12 najmenej rozvinutých okresov za roky 2015-2020 vypracovanú v apríli 2021 autormi Anton Marcinčin , Eva Kocanová a Ľuboš Kovács.

20. novembra 2021 sme publikovali štúdiu Aktuálne východiská regionálnej politiky v SR. Analýza vychádza zo zistenia, že Slovensko nekonverguje k bohatším štátom únie, ale skôr stagnuje. V nominálnom vyjadrení za desať minulých rokov stúpol hrubý domáci produkt na osobu z 50 percent len na 56 percent priemeru Európskej únie. Po započítaní pomerne vysokých cien na Slovensku je obrázok ešte horší. Veľkou časťou tohto príbehu sú chudobné regióny. Štúdia prináša plastický pohľad na hospodársku situáciu v najchudobnejších regiónoch a navrhuje, ako využiť existujúce nástroje na naštartovanie ich rozvoja.

8. novembra 2021 vyšla štúdia RRT Tatranský tiger. Zn.: za nízky plat. Táto štúdia ponúka detailný pohľad na vývoj príjmov z práce slovenských domácností od roku 2000 až po dnešok. Rozoberá aj dopad daňovej a sociálnej politiky na čisté príjmy. Hlavným zistením je v porovnaní s inými štátmi veľmi pomalý rast miezd na Slovensku.

14. októbra 2021 sme v Prešove prezentovali materiál Znižovanie regionálnych rozdielov, ktorý slúžil ako podklad pre diskusiu pracovnej skupiny v rámci Národného konventu pripravovaného Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. Cieľom materiálu bolo stručne informovať o regionálnych rozdieloch v hospodárstve, na trhu práce a v chudobe, zhodnotiť alternatívne rozvojové politiky a navrhnúť odporúčania pre politiky vlády a samospráv.

13. októbra 2021 sme v Košiciach prezentovali podkladový materiál Únik mozgov ktorý vznikol pre potreby Národného konventu pripravovaného Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. Cieľom materiálu bolo stručne informovať o stave a hlavných výhodách a nevýhodách prebiehajúcej emigrácie pracovnej sily zo Slovenska a navrhnúť odporúčania pre politiky vlády a samospráv.

28. septembra 2021 sme v Košiciach spoluorganizovali podujatie Ženy v regiónoch: Potenciál na rozvoj. Podujatie bolo jedným zo série diskusií o situácii žien v politike a mimo nej pod názvom „Empowering Women“. V diskusii sme sa sústredili na to, ako vedia aktívne ženy meniť regióny, kde žijú, či už priamym politickým angažovaním sa, alebo prácou aktivistky a odborníčky.

15. septembra 2021 sme vypracovali podrobné pripomienky a návrhy k tézam Americkej obchodnej komory, regionálnej kancelárie v Košiciach Desatoro pre konkurencieschopný a udržateľný región 2021.

15. júna 2021 sme vystúpili na podujatí Americkej Obchodnej komory v Košiciach Townhall Košice. Ide o pilotnú iniciatívu AmCham o zblíženie regionálnych zainteresovaných strán a poskytnutie funkčnej a rešpektovanej platformy, kde by sa tri sektory mohli zapojiť do zmysluplného dialógu a koordinovať systematické reakcie na existujúce výzvy.

4. mája 2021 sme v Rimavskej Sobote zorganizovali hybridné stretnutie na tému Hlavné závery programu podpory dvanástich najmenej rozvinutých okresov a ich relevantnosť pre tvorbu regionálnej politiky a reformy.