Výzva na vypracovanie príspevkov – Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Iniciatíva Regionálny rozvoj teraz! vyhlasuje výzvu na predkladanie príspevkov do pripravovanej publikácie Ročenka regionálneho rozvoja 2021. Cieľom publikácie, ktorá bude zverejnená na výročnej konferencii, je informovať o výzvach a aktivitách v regionálnom rozvoji v minulom roku a formulovať odporúčania a priority pre nasledujúce roky. Tým chceme napĺňať misiu RRT! – vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity a pripraviť návrh reformy regionálnej politiky na Slovensku.

V súlade s prioritnými oblasťami RRT! je výzva zameraná predovšetkým na príspevky v týchto tematických okruhoch:

1. Verejná správa. Kompetencie a finančná decentralizácia. EŠIF – regionálna politika je investičná politika. Vízia a plánovanie. Integrované územné stratégie. Zaostávajúce územia.

2. Územné členenie. Funkčné regióny.

3. Miestna ekonomika. Zvyšovanie konkurencieschopnosti. Výskum a vývoj. Vzdelávanie po celý život. Vysoké školy v regiónoch. Hospodárske odvetvia.

Ročenka chce upozorniť aj na odborné publikácie a empirické počiny, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť.

Stručný abstrakt príspevku v rozsahu 2 500 znakov (aj s medzerami) zašlite, prosím, do 15. júla 2021 na adresu RegionálnyRozvojTeraz@gmail.com.

Predpokladaný rozsah príspevkov je 5 strán s termínom odovzdania 30. september 2021. Vedecká rada RRT! vyberie zo zaslaných abstraktov a príspevkov tie, ktoré zaradí do Ročenky. RRT! si osobuje právo editovať príspevky.

Výzva je otvorená pre všetkých a abstrakty a príspevky budú posudzované len podľa kvality a cieľa Ročenky. Povzbudiť chceme špeciálne aj študentov, ktorí sa venujú témam regionálnej politiky a rozvoja.

Veľmi si vážime, že s účasťou vo vedeckej rade súhlasili: prof. Alexander Duleba, prof. Martin Kahanec, prof. Ján Pokrivčák, doc. Katarína Smatanová. Hlavným editorom Ročenky je Dr. Anton Marcinčin. Spolu-editorom je Jakub Csabay.