Atlas rómskych komunít 2019 vychádza knižne

Atlas rómskych komunít 2019, ktorý slúži ako primárny zdroj údajov pre štátne politiky v oblasti integrácie rómskych komunít, je dostupný už aj v knižnej podobe. Publikácia, ktorá obsahuje 31 máp, 43 tabuliek a 14 grafov, bola v týchto dňoch verejnosti sprístupnená v digitálnej aj tlačenej verzii.

„Databázu Atlasu rómskych komunít sme dokončili ešte ako pracovníci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2019, no žiaľ, zo strany nového vedenia úradu nedošlo k zverejneniu analytickej publikácie. Keďže tieto dáta považujeme za extrémne dôležité, spolu s ďalšími autormi sme sa rozhodli vydať túto publikáciu na vlastné náklady. Teším sa, že s pozíciou recenzentov publikácie súhlasili autori predošlých dvoch Atlasov, Iveta Radičová a Alexander Mušinka. Našim cieľom je zabezpečiť neobmedzený prístup verejnosti k analytickej publikácii, ako aj ku jej zdrojovej databáze,“ vysvetlil Ábel Ravasz, jeden z autorov Atlasu a zároveň prezident Inštitútu Mateja Bela.

Atlas rómskych komunít vznikol v roku 2004, a bol aktualizovaný v roku 2013. Ako jediný zachytáva reálny stav infraštruktúry obcí s prítomnosťou rómskych komunít. V uplynulom období sa stal užitočným najmä v súvislosti s cielením štátnych integračných politík a podporou z fondov EÚ. Najnovší Atlas obsahuje dáta o 825 obciach a 1102 tzv. koncentráciách v rámci nich. Spracúva témy ako početnosť komunít, typy obydlí, prístup k vodovodu, kanalizácii, vykurovaniu, pokrytie terénnou sociálnou prácou a ďalšie.

„Naše zistenia hovoria o životnej situácii rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Potvrdilo sa, že asi tretina Rómov žije plne integrovane, zatiaľ čo zvyšné dve tretiny žijú v nejakej forme sídelnej koncentrácie. Práve druhá spomínaná časť rómskych komunít na Slovensku má výrazne horšie životné podmienky, ako majorita, no jednotlivé koncentrácie sa v tomto ohľade líšia aj medzi sebou navzájom. Alarmujúce sú hlavne rozdiely v pokrytí a využívaní inžinierskych sietí medzi referenčnými obcami a k nim prislúchajúcimi koncentráciami. Situácia sa však v porovnaní so zisteniami predošlých Atlasov zlepšuje,“ vysvetlil Ľuboš Kovács, spoluautor publikácie.

Digitálna verzia publikácie, ako aj databáza Atlasu rómskych komunít 2019, sú voľne dostupné na webovej stránke www.atlasrk.sk. Tlačená verzia je dostupná prostredníctvom vydavateľstva Veda. V prípade záujmu je možné skontaktovať sa aj so samotnými autormi na adrese atlasrk2019@gmail.com.