Štartuje iniciatíva Regionálny rozvoj teraz!

Cieľom iniciatívy Regionálny rozvoj teraz! je vypracovanie návrhu komplexnej reformy politiky regionálneho rozvoja a jeho realizácia. Iniciatíva chce vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, podporovať zhodu odbornej komunity, pripraviť spoľahlivý návrh reformy a podieľať sa na jej realizácii.

Námety na diskusiu o princípoch a komponentoch reformy:

1. „Miestny“ prístup k regionálnemu rozvoju, nie „priestorovo slepý“. Verejné politiky sú tvorené bez ohľadu na priestorové špecifiká územia SR. Územie SR je rôznorodé z hľadiska geomorfologických pomerov, hustoty osídlenia, infraštruktúry, ako aj štruktúry obyvateľstva: miestnych sociálno-ekonomických vzťahov. Princíp „jedna politika vyhovuje všetkým“ nevyhovuje nikomu, rovnako, ako plánovanie napr. výstavby úsekov diaľnice, ako prioritného projektu MDaV SR, bez ohľadu na napojenie regionálnych ciest alebo rozvoja intermodálnej verejnej dopravy.Nevyhnutnosť miestneho prístupu sa prejavuje aj v súčasnosti nielen pri potláčaní pandémie, ale aj pri reformách ako napr. stratifikácia nemocníc (MZ SR) a súdna mapa (MS SR). Tie by mali vychádzať z priestorových špecifík územia, momentálne však nemajú ani dostatočné podklady, ani partnerov.

2. Kompetencie a finančná decentralizácia. Pre regionálny rozvoj a rozvoj Slovenska je nevyhnutné zvýšiť kompetencie regiónov, mieru ich rozhodovania. Pritom očakávania sociálno-ekonomických partnerov sú rôzne, od jednoduchého prístupu k službám k potrebne podpore lokálnej ekonomiky a investícií.S nárastom kompetencií je potrebná aj výrazná decentralizácia financovania samospráv. Spolu s finančnou decentralizáciou sa zvýši miera spolurozhodovania miestnych a regionálnych samospráv za rozvoj územia.

3. Nové územné členenie Slovenska. Územné členenie (tvorba regiónov) by malo zohľadňovať najmä funkčné sociálno-ekonomické väzby a toky v území. Ideálne je súčasné definovanie kompetencií a územného členenia:a. Nové nároky na regióny v zmysle nových kompetencií, špeciálne v ekonomickej oblasti. Výhodou tohto prístupu je územné členenie podľa budúcich potrieb.b. Schopnosť zabezpečiť vzácne ľudské kapacity pre vykonávanie nových kompetencií.c. Efektívnosť a účinnosť v dobe digitalizácie a nových technológií.d. Existujúce sociálno-ekonomické vzťahy v regiónoch. Nevýhodou tohto prístupu je členenie podľa minulosti.

4. Funkčné regióny. Štúdie o funkčných (mestských) regiónoch sa zakladajú na údajoch zo sčítania obyvateľov v roku 2001. Dnes je okrem SODB 2021 možné a potrebné využiť novšie technológie na výskum funkčných vzťahov v územiach, napr. telefónne karty a údaje z GPS. Zároveň, podľa metodiky OECD sú FUA len krajské mestá. Nové údaje sú potrebné na revíziu KÚRS 2021.

5. Model verejnej správy. Aké kompetencie majú mať jednotlivé orgány verejnej moci? Skúsenosti z rôznych štátov sú rôzne, dôležité je, aby sme ich poznali. Je pre Slovensko vhodný model centrálnej vlády, regionálnych vlád a aglomerácií ako združení obcí, model bez regionálnych vlád, alebo iný model? Vedia združenia obcí nahradiť samosprávne kraje aj vo vykonávaní budúcich kompetencií napr. v lokálnej ekonomike a výskume?